free simple web templates

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

НА УМОВАХ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал НЕТ ПЛЮС» (включено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням №83 від 18.02.2015  року ) (далі - Оператор), в особі директора Погурського Руслана Петровича., що діє на підставі Статуту., та «Абонент» з іншого боку, надалі окремо як «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі (на адресу необмеженого кола осіб) у відповідності до положень ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним цей Договір про надання телекомунікаційних та інших послуг на умовах, що містяться в Публічній оферті.

Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між оператором і Абонентом на умовах Приєднання (ст. 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі – Договір). Його копія постійно знаходиться на офіційному веб-сайті Оператора.

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Оператор – юридична особа, що надає телекомунікаційні послуги споживачам на підставі відповідних ліцензій, дозволів та може залучати сторонніх юридичних та фізичних осіб-підприємців для проведення робіт з підключення, монтажних та інших робіт, необхідних для надання телекомунікаційних послуг

Виконавці – юридичні та фізичні особи-підприємці, що залучені Оператором для проведення робіт з підключення, монтажних та інших робіт, необхідних для надання телекомунікаційних послуг

Акцепт – повна й безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Офіційний веб-сайт Оператора (сайт Оператора) – WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для користування послугами Оператора, зокрема тарифи, тарифні плани (пакети) та ціни, що розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою http://globalnet.in.ua

Акція – додаткові характеристики підключення, умови яких описано на офіційному веб-сайті Оператора.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень, звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Правила – Правила користування телекомунікаційною мережею (додаток №1 до Договору).

Особистий кабінет – система управління тарифами і послугами, що знаходиться за веб-адресою http://my.globalnet.in.ua

Заява про приєднання до договору на абонентське обслуговування (заява) – документ, що укладений Сторонами на підставі цього Договору, що містить паспортні та контактні дані абонента, умови та адресу підключення, орендоване обладнання, початковий тариф, і який підтверджує підключення Абонента до Телекомунікаційних мереж Оператора.

Тарифи – система ставок оплати телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також порядок замовлення, надання та отримання (містяться на офіційному веб-сайті Оператора).

Тарифний план (пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємопов'язаних між собою, які визначають обсяг та вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги та інших послуг (містяться на офіційному веб-сайті Оператора).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор надає Абоненту послуги з доступу до мережі Інтернет на умовах абонентського обслуговування (надалі – «Послуги»), а Абонент зобов'язується оплачувати їх відповідно до умов Договору та Правил.

1.2. Перелік послуг, які Абонент одержує й оплачує відповідно до Договору, зазначені у заяві, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для кожної зі Сторін Договору. Перед початком отримання телекомунікаційних та інших послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитись з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору – він не вправі користуватися послугами. Відповідно Абонент, який підписав заяву та/або оплатив послугу з підключення Абонента до телекомунікаційної мережі Оператора та/або вчинив інші конклюдентні дії (завантаження контенту, введення даних та інше), вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, а саме здійснив Акцепт Договору.

2.2. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому шляхом акцепту (повне беззастережне прийняття) всіх істотних умов Договору, зокрема без підпису письмового примірника. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до повноважень ЦК України та є рівносильним підписаному Договору.

2.3. Акцепт умов Договору полягає в здійсненні Абонентом однієї з конклюдентних дій, направлених на отримання послуг (невиключний перелік): заяви та/або оплати послуги/послуг, та/або введення даних Абонента до реєстраційної програми Оператора, завантаження контенту та ін.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. Абонент має право:

3.1.1. Отримувати обрані послуги або пакети послуг, що пропонуються Абоненту Оператором. Абонент не має права на замовлення або отримання нових послуг у разі наявності у Абонента заборгованості за цим Договором.

3.1.2. Отримувати від Оператора інформацію про послуги по телефону, поштою, у особистому кабінеті, а також у центрах продажу та обслуговування абонентів.

3.1.3. Відмовитись від послуг та припинити дію Договору у випадку зміни Оператором тарифів на послуги та незгоди Абонента з новими тарифами, шляхом направлення письмового попередження про це за 7 календарних днів до введення в дію змін на Тарифи. У разі, якщо Абонент до ведення в дію нових Тарифів не повідомив Оператора про відмову від послуги, в такому разі вважається, що Абонент погодився із зміною Тарифів.

3.1.4. На зміну тарифу або послуг з першого числа наступного місяця у разі попереднього повідомлення про свій намір шляхом дзвінка до технічної підтримки або самостійно через особистий кабінет та у разі відсутності заборгованості на майбутній період.

3.2. Абонент зобов'язується:

3.2.1. Неухильно дотримуватись Правил та не допускати їх порушень.

3.2.2. Приймати та сплачувати послуги (роботи), що надаються Оператором, своєчасно та в повному обсязі згідно умов, передбачених цим Договором та відповідними Додатками до нього.

3.2.3. В строк не пізніше 10 робочих днів інформувати Оператора про наступні обставини: зміну П.І.Б., місцезнаходження, контактного телефону, факсу, електронної адреси та про всі інші зміни, що мають суттєве значення для виконання умов цього Договору та зазначаються у заяві.

3.2.4. У разі, якщо для виконання робіт з підключення необхідно отримати відповідні погодження у власника приміщення (будинку) або іншої уповноваженої особи, Абонент зобов'язується самостійно отримати необхідні дозволи та погодження.

3.2.5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.

3.2.6. Не передавати права та/або обов'язки Абонента за даним Договором третім особам без попередньої письмової згоди Оператора.

3.2.7. Не допускати підключення абонентських пристроїв передавання даних, які не мають сертифіката відповідності.

3.2.8. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію послуг у мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.

3.2.9. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам.

3.2.10. Не допускати використання послуг для створення незручностей іншим Абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Оператора іншими Абонентами.

3.2.11. Забезпечувати уповноваженим співробітникам або підрядчикам Оператора доступ у приміщення Абонента та до траси прокладання кабелю (до слабоструменевих стояків (щитків), підвальних приміщень та ін.) з метою виконання Оператором своїх зобов'язань за даним Договором.

3.2.12. Виконувати вказівки, рекомендації та поради фахівців Оператора, що необхідні для правильного (коректного) використання послуг за Договором. Абонент зобов'язаний з власного боку забезпечити працездатність та правильність використання абонентських пристроїв та іншого обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання послуг за Договором.

3.2.13. Прийняти за актом приймання-передачі обладнання Оператора і повернути його до моменту розірвання договору.

3.2.14. Негайно повернути за першою вимогою Обладнання за актом приймання-передачі, якщо таке Обладнання було тимчасово надано Абоненту з метою тестування мережі або виявлення несправностей.

3.3. Абонент має інші права та обов'язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА ТА ВИКОНАВЦЯ

4.1. Оператор має право:

4.1.1. Змінювати тарифи та/або тарифні плани на послуги, які встановлюються Оператором, шляхом розміщення на сайті Оператора.

4.1.2. Скорочувати перелік послуг, призупинити або припинити надання послуг Абоненту у випадку порушення ним умов пп. 3.2.1–3.2.14 Договору або законодавства України у сфері телекомунікацій.

4.1.3. Відмовити Абоненту в наданні нових послуг у разі наявності у нього заборгованості або відсутності технічної можливості підключення до телекомунікаційних мереж.

4.1.4. У разі, якщо Абонент протягом трьох повних розрахункових періодів з дати призупинення надання послуг не виконав умови, визначені в п. 3.2.2, Оператор має право без письмового повідомлення в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

4.1.5. Оператор залишає за собою право переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв'язку й устаткування, про що повідомляє Абонента шляхом надсилання повідомлення на його електронну адресу, що зареєстрована в домені Оператора, та шляхом розміщення інформації на сайті Оператора. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні послуг.

4.1.6. Оператор залишає за собою право інформувати Абонента про стан його особового рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) Абонента.

4.1.7. Оператор має право інформувати Абонента про власні акції та новини поштою, електронною поштою та розміщати їх умови на сайті Оператора.

4.1.8. Оператор має право на свій розсуд скоротити або припинити надання телекомунікаційних та інших послуг в порядку та на умовах, що передбачені діючим законодавством України.

4.1.9. Оператор має право без додаткового погодження змінювати виконавців в цьому Договорі.

4.1.10. Оператор та Виконавці у разі виконання ними умов п. 2.2 та п. 2.3 Договору вважаються такими, що отримали згоду на збір та обробку персональних даних від Абонента. У разі відмови Абонента надавати таку згоду він може звернутися з відповідною письмовою заявою за адресою Оператора.

4.2. Оператор та Виконавці зобов'язуються:

4.2.1. Надавати Абоненту інформацію про всі послуги (роботи).

4.2.2. Надавати послуги згідно умов цього Договору. Доступ до послуг на абонентських пристроях Абонент забезпечує самостійно, або в разі погодження з Виконавцем – замовляє як додаткову послугу.

4.2.3. Усувати пошкодження мережі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення).

4.2.4. Надавати Абоненту у робочий час технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру (якщо це необхідно), зокрема за допомогою телефонного зв'язку за номерами служби технічної підтримки, розміщеними на сайті Оператора. Дзвінки на номери служби технічної підтримки тарифікуються згідно тарифів операторів зв'язку.

4.2.5. Оператор та/або Виконавці мають інші права та обов'язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Абонент зобов'язується оплачувати вартість телекомунікаційних послуг, які надаються Оператором, за тарифами, які розміщуються на сайті Оператора.

5.2. Оплата послуг за цим Договором здійснюється у гривнях попередньою оплатою, яка складає 100% щомісячної вартості послуг за кожний наступний місяць замовлених послуг не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця.

5.3. Якщо до останнього дня місяця кошти Абонента не перераховані на розрахунковий рахунок Оператора, в такому разі з 5-го числа наступного місяця, у разі наявності заборгованості у Абонента або недостатній сумі авансового внеску для користування послугами у поточному місяці, надання послуг Абоненту призупиняється до моменту внесення останнім необхідної суми. Перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу тимчасового призупинення надання послуг не здійснюється.

5.4. Абонент самостійно несе будь-які додаткові витрати та ризики стосовно послуг, які надаються не Сторонами цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України з урахуванням вимог, встановлених цим договором.

6.2. Оператор не несе відповідальності:

6.2.1. За зміст, якість та/або вибір отриманої Абонентом в процесі використання послуг інформації, за її подальше використання та зберігання.

6.2.2. За будь-які ушкодження, які були завдані Абоненту в результаті користування послугами, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації або переривання послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Абонента.

6.2.3. За неможливість отримання послуг, погіршення якості послуг, перебої в роботі та таке інше, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Оператора та Виконавців.

6.2.4. За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет, які не є власністю Оператора.

6.2.5. Перед Абонентом та третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоду (збитки) будь-якого роду в ході використання Абонентом на власний розсуд послуг за даним Договором та без будь-якої вини Оператора.

6.2.6. У разі невиконання або неналежного виконання Оператора власних зобов'язань за цим Договором Оператор несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про телекомунікації», при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій, а заподіяні збитки та моральна шкода не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності Оператора за Договором не може перевищувати щомісячної вартості послуг.

6.2.7. Оператор докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. Кожна Сторона повинна інформувати інші Сторони про настання обставин непереборної сили в 10-ти денний термін з моменту їх виникнення. В іншому випадку на настання обставин непереборної сили посилатись не можна.

6.4. Сторони домовились, що межа їх відповідальності встановлена на межі земельної ділянки Абонента або стіни квартири Абонента. Ремонт за межами відповідальності Оператора проводиться Оператором за рахунок Абонента в порядку загальної черговості.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з дня підписання Абонентом заяви або приєднання Абонента до Договору у інший спосіб і діє до припинення його однією зі Сторін в порядку, передбаченому даним Договором або чинним законодавством України.

7.2. Кожна зі Сторін може припинити дію Договору письмово (рекомендованим листом) попередивши про це за 14 днів до бажаної дати розірвання Договору, крім випадку, коли дія Договору припиняється згідно п. 4.1.4. У разі відсутності даних про поштової адресу Абонента, повідомлення йому можуть направлятися на адресу його електронної пошти.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір разом із заявою складений при повному розумінні Сторонами його предмету.

8.2. Уклавши Договір, Абонент надає свою згоду на обробку власних персональних даних.

8.3. Цей Договір може змінено Оператором у будь-який час в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Абонента. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту розміщення її на сайті Оператора.

8.4. Всі додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною.